Afkoop KEW, SEW of BEW en benutten vrijstelling

De uitkering uit een KEW, SEW of BEW is in beginsel belast voor de inkomstenbelasting. Onder voorwaarden kan echter gebruik worden gemaakt van een vrijstelling. Een van deze voorwaarden is dat de KEW, de SEW of het BEW minimaal 15 jaar (lage vrijstelling) of 20 jaar (hoge vrijstelling) heeft gelopen. In een besluit[1] is nu goedgekeurd dat deze ‘tijdklemmen’ in specifieke situaties kunnen vervallen. De KEW, de SEW of het BEW kan dan vervroegd worden beëindigd met toepassing van de vrijstelling.

1. De drie specifieke gevallen die in het besluit worden genoemd, zijn:Bij echtscheiding of beëindiging partnerschap; of

2. Als er na verkoop van de woning een restschuld is; of

3. Als de belastingplichtige gebruikmaakt van schuldhulpverlening.
Lees verder

Startersleningen langer beschikbaar voor Zoetermeerse starters

De Zoetermeerse gemeenteraad heeft op 14 oktober 2013 een regeling Startersleningen vastgesteld. Startersleningen zijn vooral bedoeld voor jonge mensen met een bescheiden inkomen die voor het eerst een huis willen kopen in het laagste koopsegment.

De regeling sluit aan op het extra budget van 50 miljoen euro voor startersleningen van het Rijk. Daarmee draagt het Rijk in het vervolg voor de helft bij aan de starterslening in Zoetermeer. Daardoor kunnen starters langer gebruik maken van deze regeling. De gewijzigde regeling gaat op 21 november 2013 in. Voor aanvragen voor deze datum gelden nog de oude voorwaarden.

Door aansluiting bij de rijksregeling is het naar verwachting mogelijk om samen met het beschikbare gemeentelijk budget tot ergens in 2015 startersleningen te verstrekken. Dit is natuurlijk afhankelijk van het aantal verleende startersleningen. Als het budget op is neemt de gemeente geen aanvragen meer in. Jaarlijks maken zo’n 80 tot 100 Zoetermeerse starters gebruik van de regeling.
Lees verder

problemen bij echtscheiding

Hoe zit het overgangsrecht in elkaar voor bestaande leningen bij mensen die scheiden?
Hierbij ga ik uit van een situatie dat de gemeenschappelijke woning in 2013 in het kader van echtscheiding wordt toebedeeld aan een van de partners.
In artikel 10bis.staat hierover:
Lid 1: Onder de bestaande eigenwoningschuld van de belastingplichtige wordt verstaan de eigenwoningschuld, bedoeld in artikel 3.119a eerste lid, zoals dat luidde op 31 december 2012, van de belastingplichtige op 31 december 2012.
Lid 3: Indien na 31 december 2012 op de bestaande eigenwoningschuld van de belastingplichtige, bedoelt in het eerste lid wordt afgelost, wordt het bedrag van de bestaande eigen woningschuld verminderd met die aflossing. Onder aflossing wordt voor de toepassing van dit lid niet verstaan het in een kalenderjaar geheel aflossen van en tot de bestaande eigenwoningschuld behorende schuld en het uiterlijk het daaropvolgende kalenderjaar ten minste voor het bedrag opnieuw aangaan van een schuld in verband met een eigen woning.
Vrij vertaald staat hier dat wanneer je een eigenwoningschuld hebt, deze volledig aflost en uiterlijk in het daaropvolgende jaar weer een nieuwe eigen woningschuld aangaat deze nieuwe schuld een bestaande eigenwoningschuld blijft waarop de wetgeving van vóór 2013 van toepassing blijft. Lees verder

NHG respecteert bestaande hypotheken na 1 januari 2013

Vorige week hebben wij de ‘Voorwaarden en Normen 2013’ gepubliceerd. Na overleg met minister Blok (Wonen en Rijksdienst) hebben wij besloten bestaande spaar-, leven-, beleggings- of aflossingsvrije hypotheken te respecteren.

Ter verduidelijking willen wij u omtrent dit onderwerp graag de volgende informatie verstrekken:

Wanneer een woning wordt verkocht, dan vervalt de NHG. Indien daarna aankoop van een woning plaatsvindt, is het niet mogelijk om de NHG mee te verhuizen. In dit geval moet een nieuwe NHG worden afgesloten. Zoals in samenspraak met de minister is besproken, worden bestaande hypotheken in dergelijke gevallen geaccepteerd. 

Mocht vanwege de aankoop van de woning een aanvullende lening nodig zijn, dan dient dit gedeelte minimaal annuïtair te worden afgelost. Bij het afsluiten van deze nieuwe lening moet worden voldaan aan de actuele ‘Voorwaarden en Normen’ van NHG. NHG kan worden verkregen voor een lening tot maximaal 320.000 euro, inclusief koopsom en 5% bijkomende kosten.

Met de aangepaste regels komt het WEW tegemoet aan de wensen van de markt. De nieuwe regels gelden voor bestaande leningen met én zonder NHG.

Geheel nieuwe hypotheken, die na 1 januari worden verstrekt, vallen onder de nieuwe regelgeving. Hierbij geldt dat de volledige hypotheek, minimaal annuïtair en binnen maximaal 30 jaar, dient te worden afgelost.